15/03/18  Y tế học đường  169
Thực hiện công văn số 2372/UBND – VX ngày 08/09/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống và loại trừ bệnh phong;  
Tiêu điểm